Communiqués

Communiqués

Communiqué – L’ambassade d’Azerbaïdjan en France attaque Charjoum en justice pour avoir informé sur ses relais d’influence

Մամլո հաղորդագրությունhttps://www.charjoum.org/մամլո-հաղորդագրություն%D6%89-ֆրանսիայում/ Press release https://www.charjoum.org/press-release-the-embassy-of-azerbaijan-in-france-takes-charjoum-to-court-for-having-informed-on-its-relays-of-influence/?preview=true Le 11 mai prochain à 9h30, Charjoum sera assigné en référé devant le Président du

Read More
Communiqués

Ապրիլ 24-ը պայքարող հայ ժողովուրդին կը պատկանի եւ պիտի պատկանի։

1915 թուականի ապրիլի 24-ին, Կոստանդնուպոլիս, շարք մը մտաւորականներ եւ արուեստագէտներ ձերբակալուեցան եւ տարագրուեցան, որովհետեւ հայ էին։ Եթէ բնաջնջման ծրագիրը սկիզբէն

Read More